Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill. Y Cwm, Y Ddinas, Y Pentref 2019-01-11

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill Rating: 7,7/10 637 reviews

BlogNer

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Roedd yn fam-fynachlog i nifer o abatai eraill Cymru, gan gynnwys Cwm-hir, Ystrad-Fflur, Aberconwy, Ystrad Marchell a Glyn y Groes. Er mwyn sicrhau ei bod yn cael ei chydnabod gan wledydd eraill, gwahoddwyd cynrychiolwyr o'r Alban, Ffrainc a Sbaen hefyd. Yn ôl yr hanes cafodd y Tywysog Llywelyn ei alw i Aberedw, ond sylweddolodd mai trap ydoedd. Cliciwch am fanylion y daith Pobol y Cwm; Pen-blwydd Hapus 40, wrth i Lowri Haf Cooke holi actorion y gyfres ledled Cymru. Ab Hevin , 39, Wind Street, Aberdar Lloyd, Isaac T. Dydd yr angladd, dydd y farn Mae pentref dychmygol Cwmderi yn paratoi ar gyfer un o'i ddiwrnodau tristaf yn ystod y blynyddoedd diwethaf - diwrnod claddu un o'i gymeriadau mwyaf poblogaidd. Fe ddaeth ryw ddydd i bennau'r beirdd 'roedd yno Ddîgonedd o le gwag nad ydoedd maint A brí eu Gorscdd ddim yn Uawn a chryno Heb wisg i bawb, yn ol ei radd a'i fraint ; Fe gaed huganau glas a gwyrdd, — rhaid adde Mai cyson fu'r madrondod yn ei gais I ddewis llìwiau weddai i bob gradde — Y cwestiwn yw, p'run wyrdda'r bardd ai'r bais? Pobol y Cwm, Llun-Gwener, 8pm, S4C isdeitlau Cymraeg a Saesneg.

Next

JONES, THOMAS GWYNN (1871

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Yn ystod y cyfnod yma, ac yn ystod y cyfnod ôl-rewlifol h. Siôn Tomos Owen yw awdur y casgliad dwyieithog Cawl a chyflwynydd y rhaglen ddogfen ar S4C, Pobol y Rhondda. Abergwyngregyn Rydym yn gwybod bod llys brenhinol brodorol wedi bodoli yn Abergwyngregyn, Gwynedd. Ac feUy, wedi cyfnewidiol hynt, Dygasom ef i fynwent Peblig Sant ; A Natur wnaeth farwnad un o'iphlant, — Hiraethus gwynfan oedd y' môn y gwynt, Ac ambell ru, fel ffrwst y dyddiau gynt A dreuliodd ef ; ac yna cwmmwl du Yn dod a myned ; eithr pan y bu £i oUwng ef i lawr i'r bedd, dros gant Y nef ymledodd fifrwd o heulwen Iwys A roes ar boppeth wawr o burdeb Uwyr. Anne's Road, Llundain Williams, Evan T. Dichon y caf innau gyfle i sôn am Hedd Wyn ac eraill cyn diwedd y flwyddyn. Dwi'n gwneud rhywbeth o hyd, yn ddiweddar dwi wedi bod yn lleisio Ward Plant, er enghraifft, ac yn cyfrannu at hwnnw o ran sgwennu ac ati.

Next

The way in and the geology

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Cyhoeddwyd llawer o'i waith: Rhigymau'r ffordd fawr, 1926 , Rhymes of the road, 1928 , Y cwm unig a chaniadau eraill, 1930 , Ysgrifau 1937 , Odl a chynghanedd gwerslyfr ar gerdd dafod, 1938 , Beirdd y Babell gol. Glan wyd, Ddyfiiryn Clwyd 1 i'n clau A chedym hen serchiadau Fel erioed. Ar hwymos aoaf wrth dán o íáwn, Gorweddais, a'm llygaid o gwsc yn llawn. Drwy gymmorth gau ffilolog cofiwch swnîo A dallt y gair hwn megjrs petych Ffrancod, — Ys gwn i ellir drwy ryw foddion bwnio I bennau gwyr y wasg, a beîrdd, a chrancod Fod rhaid i'r iaith Gymraeg, fel pob iaith, dyfu? Between 1891 and 1897 he conducted five of the national eisteddfodau in Wales. Ond os, ar ddydd o wanwyn, pan y chwardd Addawol flagur mân y bywyd cudd, Y delo cwmmwl du ac awel lem 1 Iwydo 'r Uawr a throi y gân yn brudd, Nid anial gwyw, serch hynny, ydyw'r drem, — Mae ambell yspaid fèrr o heulwen sydd A'i gwawl yn troi pob gronyn ôd yn em. Image: Publicity Picture Garry Monk played by Richard Lynch : The valley baddie had plenty of reasons to do a job on Sheryl. Yn null Rhys Goch ap Rhiccert.

Next

Cestyll y Tywysogion a'r Arglwyddi

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Dododd y gerdd ef ar unwaith ar ei ben ei hun ymysg beirdd byd newydd ar brydyddiaeth Gymraeg. Wilson, 14, Mathew's Park Avenue, Stratford, Llundain Roberts, Parch. Mae o fel peiriant, wrth reswm, ac mae'n rhaid iddo fo fod. Ond ffoes y gwcw gu Cyn pen Mehefin fwyn, Oan ado'r 'deryn du Mor unig yn ei Iwyn. £i hebrwng gan fawrìon yr ardal ni chadd, Can's achub bywydau wnaeth Ned, ac nid Uadd. A thyna'r gyn'Ileidfa amhechadurusa' Fu yn yr addolfa erioed, ebe rhai ; Sut bynnag, 'rwyt gyfán ; mae hynny'n werth cyfran Dda rwan o'r arian i rywrai. Blode a nentydd a gloywon afonydd; Serch at y rhei'ni A lanwai 'mron heini, A'i lleinw 'run fáth ag erioed.


Next

JONES, THOMAS GWYNN (1871

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Llun-Gwener, 6pm, S4C, gydag isdeitlau Saesneg ar y sgrin. Ond p'run oedd Betti, ar y slei, Yn ddistaw bach, 'rol claddu'r gŵr, Yn codi'i bys, fel tae, ar Ddei, 'Does neb a feder dd'eyd yn siwr. Yn 1911 symudodd eto i eglwys Saesneg Gelliwastad, Pontypridd. Nathan Wyn , Ystrad Rhondda, Morgannwg Rees, Parch. Codwyd maen coffa hefyd uwchlaw clogwyni Pwllderi, gogledd Penfro.

Next

Blaen

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Yn yr haf addumir hwy A gortho ddail — gwyrth ydd yw, Têr rwydwaith natur ydyw. Fe gafodd aren gan ei chwaer Stacey yn y gorffennol ac erbyn hyn, mae disgwyl iddo dderbyn ail aren gan ei hanner chwaer newydd, Non Gwawr Loader. Ac fel y bydd gwylwyr S4C yn darganfod, bydd urddas yr angladd capel yn cael ei chwalu gan ddigwyddiad annisgwyl. Dyro'th law I 'r yden ni'n ddau frawd, Ac mae'n dda gen i weled dy wedd. Arthur, Nantgwrtheyrn, Pwllheli 4 copi Jones, Parch.

Next

Pobol y Cwm yn rhoi sylw i fater rhoi organau

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Pefr Non, gnawd i galon galar erddi ; Gwrdd angan, angerdd cynni nis oerai Draserch ae carai, caredd eiddi. O bob pren a changen a gaffer £ ddisgyn càn edn chwareus ; Tyf yno y blode prydfertha', Liliod hyd lannau y 111, Nis ceir, 'mysc y broau teleidia' Un fro a fo hafal i ti. Yn hon yr oedd hefyd nifer o gerddi adnabyddus eraill hen a newydd, e. Although she helps and supports him, he can't fully trust her. Ar dy lasaf, frasaf fron, Di ddygi goedydd ddigon; Dy dderw, sawl chwerw chwaí A rhewynt garw auaf. Michael's, Lerpwl Owen, John, Ysw.


Next

Cestyll y Tywysogion a'r Arglwyddi

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

A allai'r alcoholig anwadal roi stop ar fywyd ei chyn ffrind gorau gyda stop drws? A noted scholar and specialist in improving upland grazing land and the breeding of livestock. Rhwng Nef ac Uffem I Och! Mae Simon Borja sy'n Rheolwr Datblygu Prosiectau gyda'r elusen yn hapus bod y stori yn cael sylw teilwng yn yr opera sebon. Tua 15,000 o flynyddoedd yn ôl roedd yr ardal yn ddi-rew. Ymunodd â'r fyddin ac erbyn 1918 diflannodd ei enw o'r Congr. Nerys Estelle Burton Prif Weithredwr. Gwarchod ni, 'r pentymi A fydd ar eiriau gweigion at eu gilydd, A'r difrod erchyll wneir ar ryfeddnodau : Ac wedyn, wrìda neb o'r beirdd gan gwilydd, A chaiíF un gadaìr am ei holl bechodau ; Ond hwyrach na cha'r wlad mo'r traithawd gorau, Os felly fydd, bendithier y pwyllgorau. Cychwynnodd ei ddiddordeb yn yr ieithoedd Celtaidd eraill yn gynnar, efallai fel canlyniad i'w gydymdeimlad â'r Gwyddelod yn eu hymdrechion am ymreolaeth yn yr wythdegau.

Next

Cyfarwyddyd

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

A dwi wedi cael croeso mawr. Dwi erioed wedi bod yng Nghwmderi o'r blaen, ond mi wnes i sgwennu nifer fawr o benodau Pobol y Cwm yn y dyddiau cynnar - degau ohonyn nhw mae'n siŵr, flynyddoedd yn ôl, felly dyna oedd fy nghysylltiad i â Chwmderi cyn hyn. Fe wnaethom gynghori Pobol y Cwm ar y stori hon, yn cynnwys aelodau o'r cast yn cyfarfod dyn rydym ni wedi bod yn ei warchod. Ni roed i mi mo'r meddwl mawr y sydd Yn trafod cyfandiroedd, megys duw, Yn penderfynnu tynged dynol ryw i Wrth a f o rheidiol er fy moeth a'm budd. Meddyliais glywed murmur y don Yn galw, a defiro rhyw boen yn fÿ mron.


Next

Cwm Sgwt

Y Cwm Unig A Chaniadau Eraill

Dros weddillion Dewi Sant, cytunodd y ddau frenin uno, er mwyn gorchfygu eu gelynion cyffredin ym Mrwydr Mynydd Carn, 1081. Edward, Llys Ifor, Llandudno Junction Pierce, Parch. Lluniwyd Brut y Tywysogion, a gofnododd farwolaeth y Tywysog Llywelyn ap Gruffudd yn 1282, yn yr Abaty rhwng 1282 a 1332. Curig, Rhosgadfan, Rhostryfan Williams, Parch. He made me realise that this storyline is very real and needs to be talked about. Tro amaf d'olwg lawen, Dy lygad glas ; Gan im' glywed dy chwerthin Mwyna'i flas.

Next